ਲਿੱਖਣ ਵਾਲਿਆ ਸਿਰਫ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਲਿੱਖਣ ਵਾਲਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿੱਖਦੇ, ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਚ ਮੇਰੇ ਯਾਰ
ਦਾ ਪਿਆਰ ਲਿੱਖਦੇ__

ਇੱਕ ਨਾ ਲਿੱਖੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਹੋਰ ਭਾਂਵੇ ਦੁੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਲਿੱਖਦੇ__
 
Top