* ਦੁੱਖ *

#Jatt On Hunt

47
Staff member
ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿੱਖ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲਿੱਖ
ਦੇ.....
ਇੱਕ ਨਾ ਲਿਖੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਹੋਰ ਭਾਵੇ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਲਿੱਖ ਦੇ.......
 
Top