ਕਦੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਯਾਰ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕਦੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਯਾਰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵਾਰ__

ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰੁਸਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਾਉਦਾ ਨੀ, ਤਾਹੀਉ ਅਜ ਕਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਦਾ ਨੀ__
 
Top