ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਨੀ ਸੀ ਪਤਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਨੀ ਸੀ ਪਤਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ, ਗੁੱਟ ਕਿੰਨਿਆ ਦੇ ਤੋੜੇ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ__

ਨੀ ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਗਬਰੂ ਨੂੰ ਆਵੇ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਘਰੇ ਆਏ ਮੋੜੇ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ_
 
Top