ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਤੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ__

ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਜਿੰਦਗੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ__
 
Top