ਜੇੜਾ ਰੀਜਾ ਨਾਲ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜੇੜਾ ਰੀਜਾ ਨਾਲ ਪਰੋਈਆ ਹਾਰ ਤਾ ਉਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ__

ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਾਗ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਆਰ ਤਾ ਉਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ__
 
Top