ਵਾਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਤੇਰੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਵਾਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ__

ਆਜਾ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਏਹ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ__
 
Top