ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਸੁਪਨੇ ਜੋ ਬੁਣੇ ਨੇ__

ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਨੇ__♥Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top