ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ, ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹੀਏ ਮਰਦੇ__

ਕਾਤੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਪੀਦੀਆਂ ਏ Coke ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੜੇ-ਛੜੇ ਆਖ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਨੇ__:/Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top