ਸੂਰਮੇ ਬਣਦੇ ਨਾਲ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸੂਰਮੇ ਬਣਦੇ ਨਾਲ ਦਲੇਰੀਆ ਦੇ ਉਝ Maavan ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤ ਜੰਮਦੀਆ ਨੇ__

ਸਰਦਾਰ Bhagat ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ Soorme ਨੂੰ ਦੇਖ ਹਨੇਰੀਆ V ਥੰਮਦੀਆ ਨੇ__
 
Top