ਤੱਕਿਆ ਨਹੀ ਕਿਸੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੱਕਿਆ ਨਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀ ਅਸੀ__

ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਨਹੀ ਅਸੀ__
 
Top