ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀ ਨਹੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀ ਨਹੀ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਜਣੇ -ਖਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀ ਕਦੇ ਨਹੀ ਸਤਾਉਂਦੇ__

ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀ ਮਲਾਉਂਦੇ
 
Top