ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਸੀ

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਬ ਸੀ
 
Top