ਲੱਖ ਚਿਹਰੇ ਮਿਲਦੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਲੱਖ ਚਿਹਰੇ ਮਿਲਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਡੁੱਲਦਾ__

ਜਿਹਨੇ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ__♥


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top