ਜਿਹਨੇ 1 ਕਹਿਨੇ ਤੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਿਹਨੇ 1 ਕਹਿਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਰੀਜ ਪੁਗਾਈ ਆ__

ਯਾਰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਾਪੂ ਵੀ ਬਾਹਲੀ ਅੱਤ ਚੀਜ ਬਣਾਈ ਆ__♥Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top