ਮੰਨਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੰਨਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਐਬ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਵੀ ਹੈ,

ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ,


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top