ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ__

ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ__:(


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top