ਤੂੰ McD ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੂੰ McD ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵੇਂ ਨਾ__

ਉਹ ਯਾਰ ਕਮਲੀਏ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੇ ਬਸ ਚਾਹਾਂ ਦੇ__
 
Top