ਯੇ ਜੋ ਸ਼ਹਤੀਰ ਹੈ ਪਲਕੋਂ ਪੇ ਉਠਾ ਲੋ ਯਾਰੋ

BaBBu

Prime VIP
ਯੇ ਜੋ ਸ਼ਹਤੀਰ ਹੈ ਪਲਕੋਂ ਪੇ ਉਠਾ ਲੋ ਯਾਰੋ,
ਅਬ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਭੀ ਨਿਕਾਲੋ ਯਾਰੋ ।

ਦਰਦੇ ਦਿਲ ਵਕਤ ਕੋ ਪੈਗ਼ਾਮ ਭੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ,
ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਕੋ ਜ਼ਰਾ ਪਯਾਰ ਸੇ ਪਾਲੋ ਯਾਰੋ ।

ਲੋਗ ਹਾਥੋਂ ਮੇਂ ਲਿਯੇ ਬੈਠੇ ਹੈਂ ਅਪਨੇ ਪਿੰਜਰੇ,
ਆਜ ਸੱਯਾਦ ਕੋ ਮਹਫ਼ਿਲ ਮੇਂ ਬੁਲਾ ਲੋ ਯਾਰੋ ।

ਆਜ ਸੀਵਨ ਕੋ ਉਧੇੜੋ ਤੋ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੇਂਗੇ,
ਆਜ ਸੰਦੂਕ ਸੇ ਵੇ ਖ਼ਤ ਤੋ ਨਿਕਾਲੋ ਯਾਰੋ ।

ਰਹਨੁਮਾਓਂ ਕੀ ਅਦਾ ਪੇ ਫ਼ਿਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਯਾ,
ਇਸ ਬਹਕਤੀ ਹੁਈ ਦੁਨੀਯਾ ਕੋ ਸੰਭਾਲੋ ਯਾਰੋ ।

ਕੈਸੇ ਆਕਾਸ਼ ਮੇਂ ਸੁਰਾਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤਾ,
ਏਕ ਪੱਥਰ ਤੋ ਤਬੀਯਤ ਸੇ ਉਛਾਲੋ ਯਾਰੋ ।

ਲੋਗ ਕਹਤੇ ਥੇ ਕਿ ਯੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਹਨੇ ਕੀ,
ਤੁਮਨੇ ਕਹ ਦੀ ਹੈ ਤੋ ਕਹਨੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਲੋ ਯਾਰੋ ।
 
Top