ਕਹੀਂ ਪੇ ਧੂਪ ਕੀ ਚਾਦਰ ਬਿਛਾਕੇ ਬੈਠ ਗਏ

BaBBu

Prime VIP
ਕਹੀਂ ਪੇ ਧੂਪ ਕੀ ਚਾਦਰ ਬਿਛਾਕੇ ਬੈਠ ਗਏ,
ਕਹੀਂ ਪੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿਰਹਾਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ।

ਜਲੇ ਜੋ ਰੇਤ ਮੇਂ ਤਲੁਵੇ ਤੋ ਹਮਨੇ ਯੇ ਦੇਖਾ,
ਬਹੁਤ-ਸੇ ਲੋਗ ਵਹੀਂ ਛਟਪਟਾਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ।

ਖੜੇ ਹੁਏ ਥੇ ਅਲਾਵੋਂ ਕੀ ਆਂਚ ਲੇਨੇ ਕੋ,
ਸਬ ਅਪਨੀ ਅਪਨੀ ਹਥੇਲੀ ਜਲਾਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ।

ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋ ਮੇਲੇ ਮੇਂ ਲੁਟ ਗਏ ਯਾਰੋ !
ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਦੁਕਾਨੇਂ ਲਗਾਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ।

ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ ਨਜ਼ਰੋਂ ਕਾ ਜਿਕਰ ਆਯਾ ਤੋ,
ਸ਼ਰੀਫ਼ ਲੋਗ ਉਠੇ ਦੂਰ ਜਾਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ।

ਯੇ ਸੋਚਕਰ ਕਿ ਦਰਖ਼ਤੋਂ ਮੇਂ ਛਾਂਵ ਹੋਤੀ ਹੈ,
ਯਹਾਂ ਬਬੂਲ ਕੇ ਸਾਯੇ ਮੇਂ ਆਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ।
 
Top