ਸਚ ਹੈ ਪਾਂਵੋਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਏ

BaBBu

Prime VIP
ਯੇ ਸਚ ਹੈ ਪਾਂਵੋਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਏ,
ਪਰ ਪਾਂਵ ਕਿਸੀ ਤਰਹ ਸੇ ਰਾਹੋਂ ਪੇ ਤੋ ਆਏ,

ਹਾਥੋਂ ਮੇਂ ਅੰਗਾਰੋਂ ਕੋ ਲਿਯੇ ਸੋਚ ਰਹਾ ਥਾ,
ਕੋਈ ਮੁਝੇ ਅੰਗਾਰੋਂ ਕੀ ਤਾਸੀਰ ਬਤਾਏ ।

ਜੈਸੇ ਕਿਸੀ ਬੱਚੇ ਕੋ ਖਿਲੌਨੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹੋਂ,
ਫਿਰਤਾ ਹੂੰ ਕਈ ਯਾਦੋਂ ਕੋ ਸੀਨੇ ਸੇ ਲਗਾਏ ।

ਚੱਟਾਨੋਂ ਸੇ ਪਾਂਵ ਕੋ ਬਚਾਕਰ ਨਹੀਂ ਚਲਤੇ,
ਸਹਮੇ ਹੁਏ ਪਾਂਵੋਂ ਸੇ ਲਿਪਟ ਜਾਤੇ ਹੈਂ ਸਾਏ ।

ਯੋਂ ਪਹਲੇ ਭੀ ਅਪਨਾ-ਸਾ ਯਹਾਂ ਕੁਛ ਤੋ ਨਹੀਂ ਥਾ,
ਅਬ ਔਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹਮੇਂ ਲਗਤੇ ਹੈਂ ਪਰਾਏ ।
 
Top