ਅਫ਼ਵਾਹ ਹੈ ਯਾ ਸਚ ਹੈ ਯੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ

BaBBu

Prime VIP
ਅਫ਼ਵਾਹ ਹੈ ਯਾ ਸਚ ਹੈ ਯੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ,
ਮੈਂਨੇ ਭੀ ਸੁਨਾ ਹੈ ਅਬ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰਾ ਡੋਲਾ ।

ਇਨ ਰਾਸਤੋਂ ਕੇ ਪੱਥਰ ਭੀ ਮਾਨੂਸ ਥੇ ਪਾਂਵੋਂ ਸੇ,
ਪਰ ਮੈਂਨੇ ਪੁਕਾਰਾ ਤੋ ਕੋਈ ਭੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ ।

ਲਗਤਾ ਹੈ, ਖੁਦਾਈ ਮੇਂ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਦਖ਼ਲ ਭੀ ਹੈ,
ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਫ਼ਿਜ਼ਾਓਂ ਨੇ ਵੋ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਘੋਲਾ ।

ਆਖ਼ਿਰ ਤੋ ਅੰਧੇਰੇ ਕੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਮੈਂ,
ਇਸ ਰਾਖ ਮੇਂ ਪਿਨਹਾ ਹੈ ਅਬ ਤਕ ਭੀ ਵਹੀ ਸ਼ੋਲਾ ।

ਸੋਚਾ ਕਿ ਤੂ ਸੋਚੇਗੀ, ਤੂਨੇ ਕਿਸੀ ਸ਼ਾਯਰ ਕੀ,
ਦਸਤਕ ਤੋ ਸੁਨੀ ਥੀ ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਾ ।
 
Top