ਤੂਨੇ ਯੇ ਹਰਸਿੰਗਾਰ ਹਿਲਾਕਰ ਬੁਰਾ ਕੀਯਾ

BaBBu

Prime VIP
ਤੂਨੇ ਯੇ ਹਰਸਿੰਗਾਰ ਹਿਲਾਕਰ ਬੁਰਾ ਕੀਯਾ,
ਪਾਂਵੋਂ ਕੀ ਸਬ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਫੁਲੋਂ ਸੇ ਢੰਕ ਲੀਯਾ ।

ਕਿਸਸੇ ਕਹੇਂ ਕਿ ਛਤ ਕੀ ਮੁੰਡੇਰੋਂ ਸੇ ਗਿਰ ਪੜੇ,
ਹਮਨੇ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਪਤੰਗ ਉੜਾਈ ਥੀ ਸ਼ੌਕੀਯਾ ।

ਅਬ ਸਬ ਸੇ ਪੂਛਤਾ ਹੂੰ ਬਤਾਓ ਤੋ ਕੌਨ ਥਾ,
ਵੋ ਬਦਨਸੀਬ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਗਹ ਜੀਯਾ ।

ਮੂੰਹ ਕੋ ਹਥੇਲੀਯੋਂ ਮੇਂ ਛਿਪਾਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ,
ਹਮਨੇ ਕਿਸੀ ਅੰਗਾਰ ਕੋ ਹੋਂਠੋਂ ਸੇ ਛੂ ਲੀਯਾ ।

ਘਰ ਸੇ ਚਲੇ ਤੋ ਰਾਹ ਮੇਂ ਆਕਰ ਠਿਠਕ ਗਏ,
ਪੂਰੀ ਹੂਈ ਰਦੀਫ਼ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਕਾਫ਼ੀਯਾ ।

ਮੈਂ ਭੀ ਤੋ ਅਪਨੀ ਬਾਤ ਲਿਖੂੰ ਅਪਨੇ ਹਾਥ ਸੇ,
ਮੇਰੇ ਸਫ਼ੇ ਪੇ ਛੋੜ ਦੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਹਾਸ਼ੀਯਾ ।

ਇਸ ਦਿਲ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਤੋ ਸਭੀ ਦਰਦ ਮਤ ਉਂਡੇਲ,
ਅਬ ਲੋਗ ਟੋਕਤੇ ਹੈਂ ਗ਼ਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਮਰਸੀਯਾ ।
 
Top