ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੋ ਪਾਏਮਾਲ ਹੁਈ

BaBBu

Prime VIP
ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੋ ਪਾਏਮਾਲ ਹੁਈ,
ਸੜਕ ਪੇ ਫੇਂਕ ਦੀ ਤੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਹਾਲ ਹੁਈ ।

ਬੜਾ ਲਗਾਵ ਹੈ ਇਸ ਮੋੜ ਸੇ ਨਿਗਾਹੋਂ ਕੋ,
ਕਿ ਸਬਸੇ ਪਹਲੇ ਯਹੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹਲਾਲ ਹੁਈ ।

ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਤ ਕੀ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨ ਸਹੀ,
ਮਗਰ ਨਿਜ਼ਾਤ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋ ਏਕ ਮਿਸਾਲ ਹੁਈ ।

ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਹਨ ਪੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਾ ਵੋ ਦਬਾਵ ਪੜਾ,
ਜੋ ਏਕ ਸਲੇਟ ਥੀ ਵੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਵਾਲ ਹੁਈ ।

ਸਮੁਦਰ ਔਰ ਉਠਾ, ਔਰ ਉਠਾ, ਔਰ ਉਠਾ,
ਕਿਸੀ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਯੇ ਚਾਂਦਨੀ ਬਬਾਲ ਹੁਈ ।

ਉਨਹੇਂ ਪਤਾ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨਕੇ ਪਾਂਵੋਂ ਸੇ,
ਵੋ ਖ਼ੂੰ ਬਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਗਰਦ ਭੀ ਗੁਲਾਲ ਹੁਈ ।

ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੇ ਨਿਕਲੀ ਤੋ ਸਿਰਫ਼ ਨਜ਼ਮ ਬਨੀ,
ਤੁਮਹਾਰੇ ਹਾਥ ਮੇਂ ਆਈ ਤੋ ਏਕ ਮਸ਼ਾਲ ਹੁਈ ।
 
Top