ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਕੀਸਤਾਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਰਬ ਦੇ&#26

вєℓℓι¢σѕє jatt

Jatt ਸ਼ੌਕੀ ਕਾ&#
ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜਰਮਨ , ਇੱਕ ਪਾਕੀਸਤਾਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਂਦੇ ਹੋਏ ਫੜੇ
ਗਏ "
.
.
.
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 20 ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਦੀ ਸ਼ਜਾ ਦਿੱਤੀ "
.
.
ਸ਼ੱਜਾ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ " ਅੱਜ
ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਾਲਗੀਰਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਤੂਸੀ ਸ਼ਜਾ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਨਤ ਮੰਗ ਲਵੌ "
.
.
ਜਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੱਜਾ ਤੌ
ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਿਰਾਣਾ ਬੰਨ
ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਿਰਾਣਾ ਜਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀ ਟਿੱਕੀਆ
ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 10 ਕੋੜੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖਾਣੇ ਪਏ "
.
.
ਪਾਕੀਸਤਾਨੀ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਡੱਰ ਗਿਆ ਤੇ
ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਸ਼ਜਾ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸਿਰਾਣੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ
.
.
ਪਰ
ਪਾਕੀਸਤਾਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਿਰਾਣਾ ਜਿਆਦਾ
ਨਹੀ ਟਿੱਕੀਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਠ ਕੋੜੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖਾਣੇ ਪਏ "
.
.
ਹੁਣ ਜਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ
ਕਹਿੰਦਾ " ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁੱਤ ਸੋਹਣੇ ਲਗਦੇ ਇਸ
ਕਰਕੇ ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਮੱਨਤਾ ਮੰਗੋ " .
.
.ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ਿਰ ਕਰ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ
ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸ਼ੀ ਥੋਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆ ਕੇ ਇਹੋ
ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਿਤਾ ਇਸ਼ ਕਰਕੇ
ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ਼ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਮੈਨੂੰ 20 ਦੇ ਬੱਦਲੇ 100 ਕੋੜੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ "
.
.
ਸ਼ੇਖ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ
ਕਹਿੰਦਾ " ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਕੀ ਏ ?? " .
. .
.
.
ਪੰਜਾਬੀ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ " ਬੰਨੋ ਸਾਲੇ
ਪਾਕੀਸਤਾਨੀਏ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ "
:hassa :hassa
 

#m@nn#

The He4rt H4ck3r
Re: ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਕੀਸਤਾਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਰਬ ਦੇ

:lol2
 
Top