ਇੱਕ ਵਾਰ up ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਈਆ ਨੇ ਮਿੰਟੀਗ ਰੱਖੀ

*Amrinder Hundal*

Hundal Hunterz
ਇੱਕ ਵਾਰ up ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਈਆ ਨੇ ਮਿੰਟੀਗ ਰੱਖੀ " .
ਮਿੰਟੀਗ ਚ ਇੱਕ ਸਮੱਝਦਾਰ ਭਈਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ up ਨੂੰ ਭਾਰਤ
ਦਾ ਰਾਜ਼ ਬਣ
ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਈਦਾ ਨਹੀ ਏ ,
.
.
ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ , ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀ .
.
ਕਿਉ ਨਾ ਅਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਨੂਂ
ਹਰਾ ਦਵੇਗ਼ਾ
.
. ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਹੀ ਸੱਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਬਣ
ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਾੰਗ ਤਰਕੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ "
.
.
.
ਸਾਰੇ ਭਈਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ " .
.
.
.
.
ਪਰ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱੜਾ ਭਈਆ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ .
.
" ਕੰਜਰੋ ਜੇ ਅਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਿਤ ਗਏ ਫਿਰ ??? "
 
Top