ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਵਿਚ ਯਾਦਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਵਿਚ ਯਾਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਨੇ__

ਤੂ ਅਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਆਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾ ਚ ਅਜ ਵੀ ਉਡੀਕਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ__♥
 
Top