ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ ਮਿੱਤਰਾਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਜਾਣ ਕੇ__

ਅੱਜ ਦੇਖ ਲੈ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਫੈਨ ਹੋ ਗਿਆ__
 
Top