ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਤੇ ਮ&a

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਤੇ ਮਾਣ
ਆ,
ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ਼ ਕੇ,
ਮੈ ਕਿਹਾ ਚੰਦਰੀਏ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਯਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ
ਆ.....writer ; unkown
 
Last edited by a moderator:
Top