ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਥੇਰੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਧੁੱਪ ਚ ਖੜਿਆ ਕਰ__

ਅਸੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹਸਾ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਹਰ ਦੁੱਖ 'ਚ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਕਰ__
 
Top