ਮੈ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੈ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨੀ ਜੋੜ ਸਕਦਾ__

ਕਿਉ ਕਿ ਰੱਬ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ .. ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਏ .. ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ__♥
 
Top