ਨੀ ਜੱਟ ਰਾਤਾਂ ਦੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਨੀ ਜੱਟ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਗਵਾਈ ਫਿਰੇ ਜਦਂੋ ਦਾ Love ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ ਏ__

ਜਾਂ ਮੈ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਨੈਣਾ ਨਾਲ ਨੈਣ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿਲ ਚੁਰਾ ਲਿਆ ਏ__
 
Top