ਐਵੇ ਰੁੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਐਵੇ ਰੁੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਏ ਜਾਨ ਮੇਰੀ__

ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੱਖ ਦਾ ਨਹੀ ਮੈ ਤੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਮੇਰੀ__♥
 
Top