ਨੀ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਹਲਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਨੀ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਹਲਾ ਲੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ__

ਤੈਨੂੰ ਮੈ Orkut ਵਾਗੂ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ__
 
Top