ਬੀਬਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤਾ ਉਸ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਬੀਬਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਆਉਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੁ ਨੂ ਕਹੇਗੀ___
.
ਬਾਪੂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾ ਏਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀ ਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨੀ ਕਰਾਉਣਾ__
 
Top