ਮੈਂ ਦੂਰੀਆ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੈਂ ਦੂਰੀਆ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜੁਦਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਸੂਮ ਸੀ ਪਰ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰ ਗਏ__

ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿੰਨੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਛਾਈ ਕਰ ਗਏ__
 
Top