ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ ਨਾਂ ਲਈਏ ਰੱਬ ਦਾ__

ਆਪੇ ਭਲਾ ਕਰੋ ਪ੍ਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦਾ__♥
 
Top