ਸੂਟਾ ਸਵੇਰੇ ਖਿੱਚ ਕੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸੂਟਾ ਸਵੇਰੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਕੱਟੀ ਦਾ__

ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੱਟੀ ਦਾ__
 
Top