ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੌਕੀਨੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਛੇੜ ਦਈ ਛੇੜਾ

ਨੀ ਨਖਰੋ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੇਰਾ Profile ਮੇਰੀ ਚ 16ਵਾਂ ਗੇੜਾ
 
Top