ਅੰਮਿ੍ਤ ਵੇਲਾ ਉੱਠ ਕੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਅੰਮਿ੍ਤ ਵੇਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨੀ ਜਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰ__

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਲੈ ਨੀ ਤੂੰ ਸਤਿਨਾਮ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰ__:)


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top