ਏਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਏਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ

ਝੂਠੀ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ

ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ

ਸੱਚ ਬੋਲ੍ਣ ਦੀ ਆਦਤ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ

ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹਾਂ ਪਰ

ਮੁਹੱਬਤ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ...


writer : unkown
 
Last edited by a moderator:
U

userid97899

Guest
bahut wadia :wah
ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ

ਸੱਚ ਬੋਲ੍ਣ ਦੀ ਆਦਤ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ
 
Top