ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਏ

ਉਹ KeHnDe ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਏ_____


ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਖਿਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ LaiNde ਸੀ_____


ਉਹ kEhNde ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਏ____


ਪਰ ਜਦ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੁੱਕ jAnDe ਸੀ____


ਉਹ KeHnDe ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਏ____


ਪਰ ਜਦ ਚਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ LaInDe ਸੀ_____


ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਏ_____


ਜਦ ਉਹ KeHnDe ਕਿ____"ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਏ"____
 
Top