ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ
ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਆ ,
ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂ
ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਥਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ..
 
Top