ਅੱਖ ਦਾ ਪਾਣੀ

[Gur-e]

Prime VIP
ਕਾਸ਼ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ
ਦਾ ਪਾਣੀ,
ਮੈਂ ਕਦੀ ਰੋ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੇ
ਡਰ ਤੋਂ
 
Top