ਕਾਸ਼ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾਵੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕਾਸ਼ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਪਾਣੀ__

ਮੈਂ ਕਦੀ ਰੋਵਾਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋ__
 
Top