ਕਾਸ਼ ! ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕਾਸ਼ ! ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਵਾ,

ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਰੋਣ
ਮੈਨੂੰ ਖੋ ਦੇਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ...


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top