ਪੋੰ-ਪੋੰ

ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਬੇਬੇ ਨੇ GT ROAD ਤੇ ਬਸ ਰੁਕਵਾ ਲ਼ੀ.....

ਕੰਡਾਕਟਰ- ਬੇਬੇ ਕਿਥੇ ਜਾਣਾ........?

ਬੇਬੇ - ਵੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤਾ ਕੀਤੇ ਨੀ ਜਾਣਾ.........

ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਰੋਂਦਾ ਸੀ . ਇਕ ਵਾਰ ਪੋੰ-ਪੋੰ ਵਜਾਦੇ.........


:bony:nerd:y:chew:ghug2:thappar:pop:):cool::p
 
Top