ਪੋੰ-ਪੋੰ

ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਬੇਬੇ ਨੇ ਬਸ ਰੁਕਵਾ ਲ਼ੀ
ਕੰਡਾਕਟਰ- ਬੇਬੇ ਕਿਥੇ ਜਾਣਾ ?
ਬੇਬੇ- ਵੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤਾ ਕੀਤੇ ਨੀ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਰੋਂਦਾ ਸੀ
. ਇਕ ਵਾਰ ਪੋੰ-ਪੋੰ ਵਜਾਦੇ :baby
 
Top