ਇਕ ਵਾਰ ਪੋੰ-ਪੋੰ ਵਜਾਦੇ

→ ✰ Dead . UnP ✰ ←

→ Pendu ✰ ←
Staff member
ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਬੇਬੇ ਨੇ ਬਸ ਰੁਕਵਾ ਲ਼ੀ

ਕੰਡਾਕਟਰ- ਬੇਬੇ ਕਿਥੇ ਜਾਣਾ ?

ਬੇਬੇ- ਵੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤਾ ਕੀਤੇ ਨੀ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਰੋਂਦਾ ਸੀ

ਇਕ ਵਾਰ ਪੋੰ-ਪੋੰ ਵਜਾਦੇ.......Poooooooo
 
Top