ਲਵ ਜੂ ਬੇਬੇ ♥..

Yaar Punjabi

Prime VIP
ਯਰ ਬੇਬੇ ਵੀ ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਚੀਜ
ਬਣਾਈ ਆ ਰੱਬ ਨੇ,,,,,,,,,
ਅਖੇ
ਪੁੱਤ ਇਧਰ ਨਹੀ ਜਾਣਾ,,,
ਉਧਰ ਨਹੀ ਜਾਣਾ ਠੰਡ ਆ
ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ
ਜਾਣਾ ,,,,, ...
ਪੈਰਾਂ ਚ
ਜੁਰਾਬਾਂ ਪਾ ਲਾ.......... ਫਿਰ
ਨਾਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀ ਸਾਭੀਆਂ
ਜਾਣੀਆਂ........... -...
ਪੁੰਨਿਆ
ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਅੱਜ
ਸੰਗਰਾਦ ਆ ਉਧਰ
ਜਾਣਾ ............ \
.ਜਦੋ ਬੀਮਾਰ
ਬੇਬੇ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ
ਧਰਲੀ ,,,,,,,,,,,
ਲੇਟ ਘਰ ਆਏ
ਹੱਥ ਚ ਸੋਟੀ ਫੜਲੀ........... ... .

ਕਹਿਣਾ ਆਉਣ ਦੇ ਤੇਰੇ ਪਿਉ ਨੂੰ
ਕਰਾਉ ਤੇਰੀ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇੜ .....
ਫਿਰ ਆਪ
ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਉਝ ਲੇਟ
ਤਾ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋਇਆ
ਸੀ ...............
ਬੇਬੇ ਦੀਆਂ
ਮਿੱਠੀਆ ਮਿੱਠੀਆਂ
ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ
ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ .............

ਸਵੇਰੇ ਰਜਾਈ
ਖਿੱਚਣੀ te ਕਹਿਣਾ ਨਾਹ ਰਾਤ
ਨੂੰ ਆਵਦੇ ਪਿਉ (ਫੋਨ) ਦੀ ਟੁੱਕ
ਟੁੱਕ ਘੱਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰ
ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ
ਤੱਕ
ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਹਿੜੀ ਮਾਂ ਨਾ
ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ
ਹੁਣ
ਉੱਠਦਾ ਨਹੀ ਕੰਜਰਾ ਉੱਠ
ਖੜ .......
ਆਥਣੇ; ਬੇਬੇ ਅੱਜ
ਕੀ ਧਰਿਆ
ਬੇਬੇ;ਸਾਗ
ਲੈ ਰੋਜ
ਹੀ ਸਾਗ ?
ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬੱਕਰਾ ਧਰ
ਦਾ ............... -..
ਕੋਈ
ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੇਬੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਚਲ
ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ
ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ,,,,,,,,,,, ,,,,
""ਨੋ ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ ਚ
ਰੱਖਣਾ ......... .ਫਿਰ
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਿਲ ਚ
ਰੱਖਣਾ""........ -............. ਬੇਬੇ ਤੂੰ
ਵੀ ਕਮਾਲ ਏ ਲਵ ਜੂ ਬੇਬੇ ♥.. unknown
 
Top